YETKİLİ ELEKTRİKÇİ MALZEME SATICI BOBİNAJCI

İLÇE :
MAHALLE / SOKAK :
ELEKTRİKÇİ İSMİ :


"İstanbul Elektrik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası" web sitesine hoş geldiniz...

FEN ADAMLARININ GRUPLANDIRILMASI

1. GRUP
En az 3 veya 4 yıl yüksek teknik öğrenim görenler.

2. GRUP
En az 2 yüksek teknik öğrenim görenler ile ortaokuldan sonra en az 4 veya 5 yıl mesleki ve teknik öğrenim görenler.

3. GRUP
En az lise dengi mesleki ve teknik öğrenim görenler, lise mezunu olup bir öğrenim yılı süreyle Bakanlıkların açmış olduğu kursları başarı ile tamamlamış olanlar ile 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu'nun öngördüğü eğitim sonucu ustalık belgesi alanlar.


ELEKTRİKLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ GÖREV, YETKİ. VE SORUMLULUKLARI

1. Grup

a) Elektrik iç tesis projesi müelliflik işleri Bağlantı gücü 50 KW`a kadar olan binaların elektrik iç tesis projesi hazırlama,
(b) Elektrik iç tesis yapım işleri: Denetime yönelik fenni mesuliyet sorumluluğu elektrik veya elektrik ve elektronik mühendislerince veya Yapı Denetim Kuruluşunun denetçi elektrik veya elektrik ve elektronik mühendislerince üstlenilen bağlantı gücü 1500 KW, 400 Volt’a kadar elektrik iç tesislerinin yapımı,
(c) Muayene ve kabul işleri:
(d) bendine uygun olarak kendileri tarafından yapılan tesislerin muayene, bağlantı, ölçü ve kabulü için gerekli işlerin tamamlanması,
(e) İşletme ve bakım işleri: Bağlantı gücü 1500 KW`a kadar (gerilimi 36 kV’a kadar) olan tesislerin işletme, bakımı ve ölçü, işlerinde yetkilidirler.


2. Grup

(a) Elektrik iç tesis projesi müelliflik işleri: Bağlantı gücü 30 KW`a kadar olan binaların elektrik iç tesis projesi hazırlama,
(b) Elektrik iç tesis yapım işleri: Denetime yönelik fenni mesuliyet sorumluluğu elektrik veya elektrik ve elektronik mühendislerince veya Yapı Denetim Kuruluşunun denetçi elektrik veya elektrik ve elektronik mühendislerince üstlenilen bağlantı gücü 1250 KW, 400 Volt’a kadar elektrik iç tesislerinin yapımı,
(c) Muayene ve kabul işleri:
(d) bendine uygun olarak kendileri tarafından yapılan tesislerin muayene, bağlantı, ölçü ve kabulü için gerekli işlerin tamamlanması,
(e) İşletme ve bakım işleri:
Bağlantı gücü 1000 KW`a kadar (gerilimi 36 kV’a kadar) olan tesislerin işletme, bakımı ve ölçü, işlerinde yetkilidirler.lanması

3. Grup.

(a) Elektrik iç tesis projesi müelliflik işleri: Bağlantı gücü 16 KW`a kadar olan binaların elektrik iç tesis projesi hazırlama,
(b) Elektrik iç tesis yapım işleri: Denetime yönelik fenni mesuliyet sorumluluğu elektrik veya elektrik ve elektronik mühendislerince veya Yapı Denetim Kuruluşunun denetçi elektrik veya elektrik ve elektronik mühendislerince üstlenilen bağlantı gücü 500 KW, 400 Volt’a kadar elektrik iç tesislerinin yapımı,
(c) Muayene ve kabul işleri:
(d) bendine uygun olarak kendileri tarafından yapılan tesislerin muayene, bağlantı ölçü ve kabulü için gerekli işlerin tamamlanması,
(e) İşletme ve bakım işleri: Bağlantı gücü 500 KW`a kadar (gerilimi 36 kV’ a kadar) olan tesislerin işletme, bakımı ve ölçü, işlerinde yetkilidirler.

“MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – Bu Yönetmelikte bahsi geçen hizmetlerde faaliyette bulunan veya bulunmak isteyen fen adamlarının kayıtları her iş için ayrı olmak üzere, yapılacak işin bulunduğu alana göre Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyelerin, bu sınırların dışında il özel idarelerinin kayıt bürolarınca tutulur.

Kayıt fişleri yapının, yapı ruhsatı alınmasından, yapı kullanma izin belgesinin alınmasına dek geçecek süreyi, bu süre içindeki faaliyetlerin hepsini içine alır. Yapım işlerini yükümlenen fen adamlarının kayıtlarının tutulmasında, yapıda elektrik ile uygulamaların denetimine yönelik olarak elektrik fenni mesuliyetini üstlenen mühendisin veya yapı denetim kuruluşunun elektrik denetçi mühendisinin kayıtla ilgili olarak bildireceği görüş ve kanaatler esas alınır. Kayıtların birer kopyaları her yıl sonunda o ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ve fen adamının üyesi olduğu meslek odasına gönderilir. Elektrik ile ilgili fen adamları, konusu ve kapsamı ilgili Bakanlıkların ve meslek odalarının görüşleri alınmak suretiyle Valilikçe belirlenen meslek içi eğitime tabi tutulur.”

“MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

“MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı ile Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 Üye Girişi
ETO Üye No :
Şifre :
   
İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası 1945 - 2016 Hakkımızda | Etkinlikler | Hizmetler | Basın Yayın | Kaynaklar | Bağlantılar | İletişim